Vanvikan Indoor

Gutter 14 ble i helgen nummer 1. og nummer 3 i Vanvikan Indoor!


Vi gratulerer! 

Nytt styre i Kattem IL Fotballklubb

På Årsmøtet i Kattem IL Fotballklubb 22.03.2015 ble det valgt nytt styre i klubben. Det nye styret består nå av:

Henrik Hernes, styreleder
Pål Sund, nestleder
Marianne Haugen, styremedlem
Tina Romero, styremedlem
Marte Siem, styremedlem
Stian Schjølberg, styremedlem
Ole Nilssen, varamedlem
Stener Skogmo, varamedlem

Informasjon om Strategisk Klubbsamarbeid

Fotballen på Heimdalsplatået går nå spennende tider i møte. I over 20 år er det blitt snakket om samarbeid mellom klubbene her på Heimdalsplatået, men det har blitt med praten, intill nå!

Først og fremst er det viktig å fastslå at Kattem som Fotballklubb fortsetter som før med tilbud til alle spillere som vi har i barne-, ungdoms- og voksenfotballen i dag. Det vi håper å oppnå med dette samarbeidet er å kunne rendyrke Kattem som en breddeklubb med mindre spenning mellom resultatfokus og bredde enn det det tidvis har vært.  I tillegg har vi beredt grunnen for å formalisere et samarbeid med Heimdal FK i spillerårganger som har for få spillere.

Intensjon og forankring

Klubbene Kattem IL FK, Heimdal Fotball og Rødde FK har inngått avtale om strategisk klubbsamarbeid, og andre klubber på platået, deriblant Flatås og Tiller stiller seg bak prosjektet. I korte trekk går det strategiske klubbsamarbeidet ut på følgende:

  1. Gi spillere i aldersbestemte klasser i de respektive klubbene et trenings –og kamptilbud tilpasset den enkeltes ferdigheter, ambisjoner og interesse gjennom å:
    1. Opprettholde et breddetilbud i alle aldersbestemte klasser i både Heimdal og Kattem
    2. Gi et spisset tilbud i Rødde i aldersbestemte klasser hvor Fotballkretsen innfører 0.divisjon
  2. Tilby en toppfotballsatsning i Rødde for spillere på seniornivå, både A-lag og rekruttlag.
  3. Forsterke og strukturere Kattems og Heimdals spiller –og trenerutvikling.

Rødde FK vil endre navn til Heimdal Toppfotball og flytte sin aktivitet til Heimdal og Åsheim i løpet av 2015, og så snart det lar seg gjøre i forhold til bl.a. banekapasitet. Presiserer at Rødde ikke på noen måte vil få banetid på bekostning av Kattem Fotball. De tre klubbene i samarbeidet skal fortsette å bestå som egne juridiske og økonomiske enheter, med eget styre og egen organisasjon. Partene skal opprette en arbeidsgruppe på sport som skal ha ansvar for, og forplikte seg til, i fellesskap å ivareta det sportslige formålet med samarbeidet. Utover det strategiske samarbeidet, som skissert i intensjonen, skal det utarbeides en egen avtale som definerer innholdet i det fotballfaglige samarbeidet.

Bakgrunn

Trøndelag Fotballkrets vedtok i oktober 2014 å utvikle et bedre kampprodukt for aldersbestemt fotball. Formålet er å heve kvaliteten for å oppnå en jevnere og kvalitativt bedre utviklingsarena - både for de som vil satse mye på fotball og for de som ønsker et annet aktivitetsnivå. For å oppnå dette innføres virkemidlet 0.divisjon, som vil føre til et mer differensiert seriesystem gjennom at det blir «flere trinn i trappa».

Klubber i 0.divisjon må tilfredsstille en rekke sportslige kriterier samt krav til arrangementmessig gjennomføring av kampene. Videre er det knyttet konkrete krav til klubbene om å bli modeller i sitt nærområde gjennom god struktur på spillerutvikling, trener- og ledersiden. Det er også definert krav til disse klubbenes spillere, trenere og sportslige støtteapparat som går i retning av å være rollemodeller innad i egen klubb og gode ambassadører for fotballen i Trøndelag Fotballkrets.

Styrene i Kattem og Heimdal har vurdert konsekvensene av endringene som fotballkretsen innførte gjennom sitt vedtak, og har kommet frem til at klubbene selv hverken ønsker eller har forutsetninger for å gi sine aldersbestemte spillere et sportslig spisset tilbud på 0.divisjons-nivå.Klubbene erkjenner at et slikt tilbud best kan gis i samarbeid med en allerede definert toppklubb, og at de selv fortsetter som breddeklubber med et godt og tilrettelagt breddetilbud.

Rødde er i dag en topp 60 klubb i Norge, med ambisjon om topp 30. Klubben innser at denne ambisjonen er avhengig av et større rekrutteringsgrunnlag. Dette må gjøres gjennom egne aldersbestemte lag i toppklasse (0.divisjons-nivå) i lavere årsklasser enn tidligere. F.o.m 2015 vil Rødde ha A-lag herrer i 2.divisjon, G19 lag i 0.divisjon, og G16 i 1.divisjon (med ambisjon om å kvalifisere til spill i 0.divisjon 2016). Rødde har også ambisjon om etter hvert å få til samme type satsningstilbud på jentesiden. Avtaledokumentene er derfor ikke regulert i forhold til kjønn.

I tillegg til endringer i seriespillmodellen innførte også fotballkretsen endringer som berører de mellom 6 og 14 år. Virkemidlet «oppmelding av lag i eldre årsklasser» ble tatt bort, og klubbene ble oppfordret til å ta ned hospiteringen internt. Dette fordi tendensen gikk i retning av at for mange spillere spilte for mange kamper på for mange lag. Tendensen er stor mot at spillernes utvikling blir «eid» av overivrige voksne istendenfor av spillerne selv.

Som følge av dette må nå Kattem som klubb ta tak i, og legge om modellen for spillerutvikling i klubben. Vi må tenke annerledes enn vi har gjort tidligere, og vi ser behovet for tilrettelegging av ekstra treningstiltak utover lagsaktiviteten, som et bedre alternativ til hospitering. Videre ønsker vi i større grad å støtte trenerne våre med faglig veiledning, slik at de står bedre rustet til å legge til rette for spillerne innenfor rammene av egne lag.

Når vi i tillegg og på toppen av nye rammevilkår legger til arbeidsmengden siste årene på 1)treneransettelser for G/J16,19 og senior, og 2)rydde i uro og kontroverser i.f.t. såkalt «topp vs. breddetenkning», så fremtvinger det seg nye typer spørsmål.

Hva bør vi som klubb ha fokus på? Hva har vi som klubb forutsetninger til å være gode på?

Veivalg

Kattem fotball skal altså fra d.d. være en rendyrket bredde og utviklingsklubb uten resultat- og satsningsmål som klubbdefinert ambisjon med ungdom og voksenfotballen. Vi skal flytte en del av den tid- og ressursbruken som i dag er på de eldste over på de yngste, og på denne måten sørge for bedre tilrettelegging for barne- og breddefotballen. Vi skal fremdeles opprettholde breddetilbud til og med seniorfotball, men uten å ha spisset tilbud til de beste f.o.m den årsklassen der det innføres 0.divisjon. Gjennom Rødde FK vil vi også styrke og legge til rette for spiller og trenerutviklingstiltak på tvers av lag, kjønn og klubbtilhørighet.

Det vil snart kalles inn til trenerforum der mer inngående informasjon om klubbsamarbeidet vil bli gitt.

Mvh,

Styret og Sportslig Utvalg,

Kattem IL Fotballklubb

Treningsavgift for 2015.

Styret har behandlet og vedtatt treningsavgifter for 2015. Avgiftene er stort sett uendret i forhold til 2014. På første faktura for året tilkommer medlemsavgiften på kr 100.-, Årsmøtets vedtak om ekstra innbetaling kr 350.- for egenkapitalfinansiering av ny bane og bytte av dekke, samt faktura gebyr kr 50.- er lagt til.

Styret i Kattem IL Fotballklubb

 Aktivitetsavgift 2015 for Kattem IL Fotballklubb

Nyansatt daglig leder Kattem IL Fotballklubb

Som mange allerede er kjent med er det ansatt ny daglig leder i klubben fra 01.01.2015. Han heter Kjell Bekken, er 62 år og kombinerer denne 50 % stillingen med uttak av pensjon.

Kjell har vokst opp på Heimdal og gikk på Åsheim barne- og ungdomsskole. Han har i sine yngre år spilt fotball på Heimdal og RBK, spilt på Trondheim kretslag, deltatt på guttelandslagssamling og vært uttatt på Norges juniorlandslag.

I tillegg har Kjell vært en aktiv friidrettsutøver. Han ble skolemester i Trondheim og deltok i Trøndersk friidrettsmesterskap. På bakgrunn av dette ble Kjell i 1966 kåret til Heimdals beste idrettsutøver.

I 2000 – 2001 var Kjell formann og styreleder i Tiller fotballavd., samtidig som han var daglig leder for prosjektering av Trondheim Kunstgress Syd. Han var med og etablerte det vi nå kjenner som «Tonstad/ Tillerbanen».

Kjell har tverrfaglig yrkeserfaring og utdanning. Han har utdanning innen kjøle- og fryseteknikk, logistikk, regnskap, økonomi og markedsføring. Kjell har erfaring fra flere håndverksbedrifter / transport og har i flere år innehatt lederjobber for små og mellomstore firma i Trondheim.

I hans stillingsinstruks inngår alt administrativt arbeid for klubben, herunder brev / e-post, økonomi med bilag / kontering, samarbeid med regnskapsfører for klubbens regnskaper, budsjettering, utfakturering av treningsavgifter etc. Han vil ta over og organisere klubbens dugnader. Videre vil han ivareta baneanleggene med rutiner for drift og vedlikehold samt være den som håndterer klubbens materiell / utstyr – herunder drakter og baller.

Kjell har sitt kontorsted i klubblokalet i Gulspurvveien og vil etter hvert kanskje operere med en fast kontortid. Klubben har kjøpt bærbar maskin, skriver og har kopimuligheter i klubblokalet. Det er nå etablert internettforbindelse i klubblokalet, og det vil bli kjøpt inn en prosjektor til bruk i møterommet. Booking av klubblokalet gjøres til Kjell – som nå har montert en nøkkelboks på veggen utenfor lokalet. Kode oppgis av Kjell.

Kjell blir som daglig leder den personen du som oppm/k og tiltaksansvarlig vil få mest med å gjøre, og her er hans kontaktdata:

 

Styret ønsker Kjell Bekken velkommen til klubben.

Med vennlig hilsen

Morten Opøyen
Styreleder Kattem IL Fotballklubb